Salgs- og leveringsbetingelser – Rvr charme

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

 • (1.1) De almindelige salgs -og leveringsbetingelser (herefter “Betingelserne”) gælder for alle aftaler (som accepteres ved afkrydsningsfeltet “​Jeg har læst salgs -og leveringsbetingelserne og er enige med dem​ ”) om Rvr Charme, CVR-nummer ​37620270​ salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til Kunden.  


2. Aftalegrundlag

 • (2.1) Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til Kunden (fremover “Aftalegrundlaget”).  

 • (2.2) Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, således parterne har aftalt dem skriftligt.  

 • (2.3) Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs -eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.  


3. Produkter og ydelser

 • (3.1) Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til Kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.  

 • (3.2) Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til Kunden,skal i pågældende betingelser anses som neglepleje, som udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
   
 • (3.3) Produkter og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til Kunden, er neglepleje og negleplejeprodukter til professionel brug. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål. 


4. Pris og betaling

 • (4.1) Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger af Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter Kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusive moms.
   
 • (4.2) Vedrørende Kundens betaling af produkter eller tilknyttede ydelser fra Virksomheden, er Mastercard, Mobilepay, Swish og Visa tilladte betalingsmidler.  

 • (4.3) Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest på dagen ordren afgives, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

 

5. Forsinket betaling

 • (5.1) Hvis Kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1% pr. måned fra forfaldsdato og til betaling sker.  

 • (5.2) Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter punkt 5.1. ret til at: 

  • ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører,
  • ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til Kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller
  • gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 • (6.1) Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler Kunden andet.
 • (6.2) Kunden skal sende ordrer på produkter eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt eller ydelse:
  1. ordrenummer,
  2. varenummer,
  3. varebeskrivelse,
  4. mængde,
  5. pris,
  6. betalingsbetingelser,
  7. leveringsdato,
  8. leveringsadresse, og
  9. leveringsbetingelser.
 • (6.3) Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til Kunden skriftligt senest 1-2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

 • (6.4) Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
 • (6.5) Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med Kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til Virksomheden senest seks måneder efter modtagelse af produktet. I modsat fald er Kunden bundet af købet.

7. Levering

  • (7.1) Virksomheden leverer alle solgte produkter og ydelser inden for 3-4 arbejdsdage. Virksomheden sender alle varer gennem leverandøren DAO, som forpligter sig til at levere inden for 2-4 dage.
    
  • (7.2) Virksomheden leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre andet er aftalt mellem parterne.
    
  • (7.3) Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

    

   8. Forsinket levering

    • (8.1) Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. 

    9. Fortrydelsesret

    • (9.1) Kunden har den til enhver tid gældende fortrydelsesret på 14 dage fra den dag, hvor Kunden modtager sin vare. Ønsker Kunden at fortryde sit køb, skal dette meddeles Virksomheden per hello@rvrcharme.dk​ eller på ​+45 91 83 51 09 indenfor pågældende frist.


    10. Garanti

    • (10.1) Virksomheden garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i to måneder efter leveringen.

    • (10.2) Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
      
    • (10.3) Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra Kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden Kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
      
    • (10.4) Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til Kunden efter punkt 10.4. om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: 
     • udskifte eller reparere defekte dele, eller
     • sende dele til Kunden med henblik på Kundens egen udskiftning eller reparation.
    • (10.5) Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til Kunden efter punkt 10.4., af årsager, som Kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter eller tilknyttede ydelser end dem, der kommer til udtryk af punkt 9.


    11. Ansvar

    • (11.1) Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. 10.2. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
      
    • (11.2) Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der uden for Virksomhedens kontrol, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse mm. 

     

    12. Fortrolighed

    • (12.1) Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
      
    • (12.2) Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i punkt 11.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
      
    • (12.3) Kundens forpligtelser efter punkt 11.1-11.2. Gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret. 


    13. Gældende ret og værneting

    • (13.1) Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

    • (13.2) Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.